Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti FLEX-TEX CENTRAL STOCK, spol. s.r.o. , se sídlem Jateční 1531/31, Praha 7, 170 00 , IČO 26478668, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C84865 vedeném u Městského soudu v Praze, e -mail: flextex.cs@email.cz, telefonní číslo +420 283 870 783 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.flex-tex.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde /podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.flex-tex.cz mezi prodávajícím společností FLEX – TEX CENTRAL STOCK spol. s.r.o, Jateční 31, 170 00 Praha 7 a kupujícím.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi právní úpravou kupní smlouvy dle úst. § 588 s násl. ve spojení s úst. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.flextex.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ne prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

Z důvodu produkce látek a produktů u našich dodavatelů může dojít k odlišnostem barevných odstínů u totožného produktu dodaného v jiném časovém úseku. Kupující byl tímto obeznámen o této skutečnosti.

Při odběru většího množství materiálu (např.: nad 10 metrů) nemůžeme garantovat dodávku v jednom celistvém kusu.

Veškeré zboží nabízené prodávajícím je podle druhu označeno názvem, kódem, složením zboží, šířkou nebo délkou zboží a taky cenou za jeden metr nebo kus zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě a v jakém množství. Z důvodu procesu průběžného naskladňování produktů, se mohou tyto hodnoty lišit.
Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím zvoleného dopravce, České pošty, s.p. nebo službou PPL.

ČLÁNEK II

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ

Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle je elektronicky prodávajícímu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Flex-tex jsou závazné.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Jeho množství a celková cena s DPH.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za stav obalu při doručení zásilky.

Maximální hmotnost jednoho balíku pak nesmí přesahovat 30 kg.
Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na našich webových stránkách.

Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než byl produkt specificky alternován pro kupujícího např.: rozstřižení látky z role, anebo prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinní vrátit si poskytnutá plnění.

Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

DODÁVKA ZBOŽÍ

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle preferovaným dopravcem kupujícího na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo předá kupujícímu v provozovně prodávajícího po předchozí dohodě.

Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dní po doručení objednávky při běžném počtu objednávek. Toto časové rozhraní se nevztahuje na (slevové) AKCE, při kterých může vzniknout nadměrný počet objednávek. O těchto akcích se kupující obeznámí na našich webových stránkách, nebo jiných marketingových nástrojů. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.

Kupující je povinen objednané zboží převzít.
V případě nevyzvednutých zásilek, které se vrátí prodávajícímu zpět od dopravce, je jejich opětovné zaslání možné, a kupujícímu bude účtováno další poštovné (přepravné).

Kupující je povinen zaplatit:

kupní cenu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
kupní cenu a poštovné při převzetí zboží od zvoleného dopravce.

c) kupní cenu a přepravné osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce

Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu a to na

 účet prodávajícího 43-6400420247/0100.

Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.

Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.
Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím, fakturu.

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu.

 

ČLÁNEK III

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Bylo-li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit, pouze v případě, že zboží nebylo pro kupujícího alternováno (střižení z role apod.) Flex-tex bude řešit případné odstoupení od smlouvy i přes toto omezení individuálně.

Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího, případně doručit osobně. Kupující je v případe odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho a počtem objednaných metrů a kusů. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen do 14 dnů vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité s veškerými doklady, které převzal spolu se zbožím zpátky prodávajícímu (rozhoduje datum odesláni).

Prodávající po obdržení vráceného zboží je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, sníženou o náklady prodávajícího spojené s vracením zboží nebo o náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce.
Prodávající vystaví po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím, uplynutím doby platnosti objednávky nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího, který zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží.

ČLÁNEK IV

REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace budou vyřízený v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Flex-tex a právním řádem platným v ČR.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat buď na e-mailovou adresu provozovatele, poštou nebo osobně. Kupující je povinen uvést číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek), co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů a doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura).

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízená nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne jinak.
Reklamace se nevztahuje na produkty označené předem jako kazové, jedná se o produkty s výraznou redukcí ceny.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání kupujícím.

Prodávající se zavazuje v záruční době vyměnit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je dodáváno více způsoby podle Vašeho výběru:

Balík do ruky (dobírka, platba kartou, převod na učet)
Balík na poštu (dobírka, platba kartou, převod na učet)
osobní odběr na prodejně v FLEX – TEX CENTRAL STOCK spol. s.r.o, Jateční 31, 170 00 Praha 7

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Objednávku lze zrušit z jakýchkoliv důvodu pouze před odesláním zboží. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odběratel může uhradit sumu:

  • převodem v prospěch našeho účtu 43-6400420247/0100 s variabilním symbolem obsahujícím číslo objednávky

  • platební kartou přes terminál na našem webu

  • při předání zboží dobírkou na poště nebo přepravci

  • hotově nebo platební kartou při osobním odběru

Objednané zboží přes e-shop se nedá hradit dárkovým poukazem, a to ani v případě osobního odběru objednávky na prodejně!

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. V případě stornování objednávky nebo její časti ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byli převedeny – pokud není dohodnuto jinak.

Při převodu na náš účet Vám bude účtováno poštovné a režijní náklady:

  • balné a střižné ve výši 119 Kč služba Česká pošta - balík na poštu, plus 20 Kč zvolíte-li zboží na dobírku

  • balné a střižné ve výši 69 Kč služba Česká pošta - Balíkovna - včetně dobírky

  • balné a střižné ve výši 129 Kč služba Česká pošta - Balík do ruky - včetně dobírky

  • balné a střižné ve výši 99 Kč služba PPL, plus 20 Kč zvolíte-li zboží na dobírku

  • ZDARMA osobní odběr - nebudeme Vám účtovat žádné poštovné, režijní náklady ani dobírku

 

ČLÁNEK V

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovaní osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

 

ČLÁNEK VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 2. 2024

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:  FLEX-TEX CENTRAL STOCK, spol. s.r.o.  se sídlem Jateční 1531/31, Praha 7, 170 00 , IČO 26478668

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:  FLEX-TEX CENTRAL STOCK, spol. s.r.o.  se sídlem Jateční 1531/31, Praha 7, 170 00 , IČO 26478668

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti  

www.flex-tex.cz  / FLEX-TEX CENTRAL STOCK, spol. s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: